skat

Selskabsbeskatning i Tyskland

Tyskland har et konkurrencedygtigt skattesystem. Sammenlignet med andre store industrilande er selskabsskatterne væsentligt lavere.

Beskatningen af virksomheder i Tyskland sker i to trin:

På det første trin skal kapitalselskaber – som f.eks. et AG eller GmbH – betale selskabsskat, mens personselskaber
– som f.eks. et GbR, oHG eller KG – skal betale indkomstskat. Både i forbindelse med selskabsskat og indkomstskat er der
tale om skattetyper med skattesatser, som er ens for hele Tyskland.

  • ​Selskabsskat for kapitalselskaber ( Körperschaftsteuer )
  • Indkomstskat for personselskaber ( Einkommensteuer )

På det andet trin betaler både kapitalselskaber og personselskaber erhvervsskat. Erhvervsskatten er en kommunal skat, hvis satser fastsættes individuelt af den pågældende kommune, således at erhvervsskattesatserne varierer fra kommune til kommune.

  • Erhvervsskat ( Gewerbesteuer )

Det gennemsnitlige samlede skattetryk for virksomheder er på mindre end 30 % og ligger dermed lavere end i andre store industrilande.
I visse regioner i Tyskland er den samlede andel – afhængig af den lokalt variable erhvervsskattesats – under 23 %.
En dobbeltbeskatning af internationale virksomheders omsætning, der er genereret i Tyskland, kan undgås på grundlag af forskellige dobbeltbeskatningsaftaler.

  • Tysk-Dansk Doppeltbeskatningsaftaler ( Download )

Indkomstskat for eneindehavere og selskabsdeltagere i et personselskab Enhver, som genererer eller modtager en indkomst, skal betale indkomstskat.
Selskabsskatten skal betales både af kapitalselskaber og personselskaber. Kapitalselskaberne omfatter GmbH, UG (med begrænset ansvar) og AG.
Hvis disse virksomheder opnår et overskud, kan overskuddet enten blive udbetalt eller forblive i selskabets besiddelse.
Al overskud beskattes med 15 %. Dertil kommer solidaritetsskatten på 5,5 % af selskabsskatten.

​Indbetaling af selskabsskat til skattevæsenet
Selskabsskatten skal indbetales forud kvartalsvist til det skattekontor, som er ansvarlig for din virksomhed. En årsafregning foretages på baggrund af angivelsen af din selskabsskat efter udgangen af et kalenderår. Lovgrundlaget findes i den tyske lov om selskabsskat (Körperschaftssteuergesetz).

”Maskeret udbytte” ( „Verdeckte Gewinnausschüttungen“ )
​Pas på med at foretage for høje udbetalinger til selskabsdeltagere i din virksomhed (f.eks. løn, godtgørelse for brug, naturalydelser). Du risikerer, at skattevæsenet anser sådanne for at være maskeret udbytte. Betalinger betragtes som for høje, hvis ikke de ville være blevet betalt til en fremmed på samme måde og med samme beløb. Skattevæsenet kan (delvist) medregne betalingerne i selskabets indtægt, som skal beskattes. Derved stiger din selskabsskat.

Indkomstskattens størrelse
Indkomstskattens størrelse afhænger af det personlige overskud, som du (efter fradrag af dine driftsudgifter) tjener i forbindelse med din virksomhed.
I dit første år som selvstændig går skattevæsenet ud fra dine oplysninger om dit forventede overskud.
For året 2019 ( 2020 ) udgør det skattefri bundfradrag 9.168,00 euro ( 9.408,00 ) (for ugifte) samt 18.336 ( 18.816,00 ) euro (for ægtepar). Indkomst, som ligger over bundfradragsgrænsen, skal beskattes. Bundskattens trækprocent er på 14 procent. Bundskattetrækprocenten er den sats, som skal anvendes, når bundfradraget overskrides med den første euro.

Solidaritetsskat
Som det er tilfældet med selskabsskat, skal der også betales 5,5% i solidaritetsskat af indkomstskatten. Den pågældende selskabsdeltager skal således betale en solidaritetsskat på 5,5% af sin personlige indkomstskat.

​Selvangivelse til skattevæsenet
Efter kalenderårets udløb forfalder din indkomstskat til betaling – senest den 31. juli året efter. For at finde frem til, hvor meget der skal betales, skal du aflevere din selvangivelse til det ansvarlige skattekontor. Det er kun muligt at få forlænget fristen for aflevering af selvangivelsen, hvis anmodningen kommer fra en revisor. I din selvangivelse skal du anføre samtlige indtægter, som du har haft. Hvis du beregner dit overskud på baggrund af driftskapitalen, skal du vedlægge en kopi af din regnskabsbalance (ved ny virksomhed skal også åbningsbalancen vedlægges) samt kopi af resultatopgørelsen.

Overskudsopgørelse (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR)
Personselskaber, som f.eks. et GbR, er ikke omfattet af indkomstbeskatning. De enkelte selskabsdeltagere skal dog betale skat. De skal anføre deres andel af selskabets overskud i deres selvangivelse og bliver således beskattet heraf. Personselskaberne skal i den forbindelse indgive en specificeret overskudsopgørelse til skattevæsenet.

Såfremt du ikke har bogføringspligt (f.eks. som freelancer) skal du vedlægge en overskudsopgørelse (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR). Til dette formål skal du anvende en blanket fra kommunen.

Undtagelse: Mikrovirksomheder, hvis driftsindtægter ikke overstiger 17.500 euro, behøver ikke at bruge blanketten ”EÜR” fra kommunen. De er dog forpligtede til at indgive en selvangivelse – men som sagt ikke nødvendigvis ved at bruge af den fortrykte blanket.

​Forudbetaling af indkomstskat
Hvert år fastsætter skattevæsenet et bestemt beløb, som du skal betale forud hvert kvartal. Selvangivelsen vedrørende det forudgående kalenderår bliver således udarbejdet i det efterfølgende år og den eventuelt udestående skat modregnes med forudbetalingerne. Forudbetalingerne af indkomstskatten skal ske kvartalsvist. Skattevæsenet fastsætter størrelsen på disse.

​Vær opmærksom på følgende:
Hvis din indkomst er højere end forventet i første omgang, må du regne med at skulle betale skat tilbage i det efterfølgende år. Tilbagebetalingen af skat plus forudbetalingen af indkomstskat har givet mange nye virksomhedsejere store økonomiske problemer igennem tiden. Kalkuler derfor med at skulle betale skat. Spørg din revisor, om og i så fald hvor meget skat, du kan forvente at skulle betale, og læg rigeligt med penge til side til formålet.

Alle erhvervsvirksomheder i Tyskland skal betale erhvervsskat uanset selskabsform. Skattesatsen fastsættes individuelt i de enkelte kommuner og
kan derfor variere fra kommune til kommune, men den er som regel ens for alle virksomheder inden for den samme kommune.

Beregning af erhvervsskat
Den gældende erhvervsskatteprocent afhænger af to faktorer:

basistal for erhvervsskat (3,5%, ens for hele Tyskland) og kommunens skattesats (afhænger af den pågældende kommune)
Virksomhedens skattepligtige indkomst ganges med basistallet (3,5%), hvormed det såkaldte skattegrundlag fremkommer. Skattegrundlaget ganges herefter med den pågældende kommunes skattesats og giver så det beløb, der skal betales i erhvervsskat. Erhvervsskattesatsen fastsættes individuelt af de enkelte kommuner. I gennemsnit ligger denne på mellem 350% og 400%, men må ikke udgøre under 200%. I byområder tenderer trækprocenten til at være højere end i landområder. Der findes ikke en lovpligtig maksimumgrænse for trækprocenten, men i de store industriområder udgør den p.t. ikke mere end 490%.

Eksempel:
Erhvervsvirksomhed A i kommune B har en skattepligtig indkomst på EUR 1.000.000.Den kommunale trækprocent i kommune B udgør 400%.
På grund af det det ensartede skattebasistal på 3,5% udgør skattegrundlaget for erhvervsvirksomhed A EUR 35.000.Dette skattegrundlag på EUR 35.000 ganges nu med den kommunale trækprocent, hvormed der fremkommer en erhvervsskat på EUR 140.000, hvilket svarer til en erhvervsskattesats på 14%.

Personselskaber har i forbindelse med erhvervsskat et årligt fradragsbeløb på EUR 24.500. Der lægges ikke solidaritetsskat oven i erhvervsskatten.

Modregning af erhvervsskat i indkomstskat
Personselskaber kan modregne dele af den betalte erhvervsskat i indkomstskatten – i en størrelsesorden der hedder 3,8 x skattegrundlaget.
I praksis betyder det, at der for personselskaber i kommuner med en trækprocent på under 380% ikke opstår en effektiv erhvervsskat. Ganske vist skal der betales erhvervsskat til kommunen, men den kan modregnes i indkomstskatten.

Eksempel:
Personselskab A har et skattegrundlag på EUR 35.000 (pga. Skattebasistallet på 3,5% af det årlige overskud). Dette skattegrundlag kan modregnes i indkomstskatten med en multiplikationsfaktor på 3,8. Herved fremkommer et modregningsbeløb på EUR 133.000.Som følge heraf kan personselskabet A modregne et beløb på EUR 133.000 i den skyldige indkomstskat.
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies