Our projects

Domstole i Tyskland

Jurisdiktion
Den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) er den højeste domstol i Tyskland. Den overvåger, at fundamentale rettigheder og andre statsrettigheder bliver overholdt. Hver enkel forbundsstat har også deres egen forfatningsdomstol, der har til opgave at varetage de respektive statsrettigheder. Derudover er det tyske retsvæsen delt op i fem jurisdiktioner: almindelig (ordinær) domstol, arbejdsretsdomstol, forvaltningsdomstol, socialretsdomstol og skatteretsdomstol. Den almindelige domstol er ansvarlig for civile og strafferetlige processer. De enkelte domstole inden for jurisdiktionen er organiseret i et klart hieraki. Den almindelige domstol er delt op i byretten på laveste niveau. Derpå følger landsretten, højesteretten og den højeste instans er forbundsretten. En appel mod en domsfældelse, vil som regel blive videreført (høring) i den næsthøjere domstol. Byretten er ansvarlig for civilprocesser med genstandsværdi på op til EUR 5.000 (i den første instans). Hvis beløbet er større, bliver landsretten ansvarlig. Her findes der helt særligt kompetente fagafdelinger for de enkelte specialområder, som f.eks. selskabsret, handelsret eller erhvervsmæssig retsbeskyttelse.

Procesprincipper
I Tyskland findes der ikke præcedensret. Det betyder, at de domme, der besluttes ved en domstol, kun er bindende for de deltagende parter, men ikke for de andre domstole. Alligevel bliver højesteretsdomme benyttet som en retningslinje.  Tyske domstole overtager selv organisationen og ledelsen af deres processer. Reguleringen af processen forbliver dog sagsøgerens opgave (i civilprocesser), der selv kan styre processens fremgang med sine sagsanlæg. Så snart en proces forhandles for landsretten eller en højere domstol, er det nødvendigt at begge sider repræsenteres af en advokat. Procesomkostninger er forholdsvis lave i Tyskland, for rets- og advokatgebyrer beregnes på basis af genstandsværdien. De betales prinicipielt af den part der taber processen. Ved delvist medhold kann omkostningerne også deles op. De såkaldte ”pre-trials”, som man kender fra det amerikanske retssystem, findes ikke i Tyskland. Hvis en domstol udsteder påbud om bevisførelse, skal hver af de involverede parter bevise faktiske forhold i egen favør.

Hurtig retsprocedure
Domme bliver som regel erklæret for foreløbig eksigible. Det betyder, at de aktioner, der bliver fastsat i en dom ved deponering af en sikkerhed, allerede er eksigible, selvom dommen ikke officielt har retskraft endnu. Derved kommer ikke blot fordringshaveren hurtigere til måls, men skyldneren forhindres også i at udrydde sine midler til udligning af kravet i mellemtiden. Derudover kan krav gøres gældende i en enkel og ubureaukratisk proces. Dertil hører: Proces vedrørende dokumenter: hvis alle fakta, der begrunder kravet, kan dokumenteres, vil der som regel kunne opnås dom i processen inden for få uger. Påkravssager: Til inddrivning af pengekrav står det retslige påkrav til rådighed. I en stort set automatisk proces kan man ved betaling af et lavt gebyr og uden at konsultere en advokat inddrive sit pengekrav. Foreløbig retsbeskyttelse: for at kunne varetage foreløbige, specielt hastende interesser, kan man benytte sig af den foreløbige retsbeskyttelse, der som regel bliver bedømt samme dag der søges om dom.

Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme
Domme der fældes i civil- og handelssager i EU-medlemsstater, bliver jf. forordningen om retslige kompetencer vedr. civil- og handelssager (EuGVVO) anerkendt og fuldbyrdet i Tyskland. Andre udenlandske domme vil kun kunne fuldbyrdes i Tyskland ved gennemgang af en særskilt anerkendelsesproces.

​Voldgift
Voldgiftssager får tiltagende betydning i Tyskland. Reglerne om voldgift er opbygget efter UNCITRAL-model loven.
I voldgiftssager er det principielt den af parterne valgte retsstand der bruges. Der er mange af de international anerkendte voldgiftsinstitutter der er repræsenteret i Tyskland. Deriblandt den Tyske Institution for Voldgift (DIS) eller det Internationale Handelskammer (ICC - International Chamber of Commerce).

  • ​Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
De tyske industri- og handelskamre (IHKs) stiller ligeledes diverse forligsinstitutioner til rådighed.

Tyskland er desuden kontraktstat til New York konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. Det medfører, at domme der fældes i udenlandske voldgiftssager ganske enkelt kan fuldbyrdes i Tyskland.
Wir verwenden Cookies
Cookie-Einstellungen
Unten finden Sie Informationen über die Zwecke, für welche wir und unsere Partner Cookies verwenden und Daten verarbeiten. Sie können Ihre Einstellungen der Datenverarbeitung ändern und/oder detaillierte Informationen dazu auf der Website unserer Partner finden.
Analytische Cookies Alle deaktivieren
Funktionelle Cookies
Andere Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Inhalte und Werbung zu personalisieren, Funktionen sozialer Medien anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Mehr über unsere Cookie-Verwendung
Einstellungen ändern Alle akzeptieren
Cookies