Kompagniskab i Tyskland

Aktualisiert: 8. März 2020

Kompagniskab

Hvis De slutter Dem sammen med en eller flere partnere, danner De automatisk et kompagniskab (GbR) eller også et såkaldt BGB-selskab.​Enkelt partnerskab

GbR-selskabet er ideelt til enhver form for ukompliceret forretningspartnerskab (erhvervsdrivende inden for småindustri, praksisfællesskaber, liberalt erhverv, konsortier).

Særlige formkrav foreligger ikke, idet det er tilstrækkeligt med en mundtlig aftale mellem selskabsdeltagerne. Det anbefales dog at oprette en skriftlig kontrakt.

Der er intet krav om mindstekapital.

GbR-selskabet hører til personselskaberne, dvs. dets selskabsdeltagere hæfter hver især med deres private formue for alle selskabets passiver (f.eks. skattegæld). I selskabskontrakten (indbyrdes forhold) kan de aftale særregler.

Vink: Principielt bliver et GbR-selskab "automatisk" til et OHG, hvis selskabet driver handel. Et handelserhverv i denne forstand foreligger, hvis virksomheden ud fra sin art og sit omfang forudsætter, at driften er kommercielt orienteret (§ 1, stk. 2 HGB).

​Stiftelse

Et GbR- eller BGB-selskab kan stiftes af mindst to selskabsdeltagere. GbR-selskabskontrakten indgås i skriftlig eller mundtlig form. Søg under alle omstændigheder råd hos en advokat eller notar for at få tilpasset GbR-selskabskontrakten til Deres individuelle behov. Få eksempelvis fastlagt, hvilke beslutninger der træffes i fællesskab, hvilke den enkelte selskabsdeltager kan træffe på eget ansvar, hvor højt det månedlige udtræk til privatforbrug må være osv. Undgå mulige fremtidige konflikter eller retssager ved at fastlægge klare ordninger i Deres selskabskontrakt.

Anmeldelse

Et GbR-selskab bliver ikke tilført handelsregistret. Er der tale om en erhvervsmæssig aktivitet, skal hver enkelt selskabsdeltager anmelde sig selv hos erhvervskontoret. Er der tale om liberalt erhverv, skal selskabsdeltagerne ikke foretage anmeldelse hos erhvervskontoret, men behøver kun at begære udstedt et skattenummer for GbR-selskabet hos skattevæsenet.

​Virksomhedsbetegnelse

Erhvervsdrivende inden for småindustri kan operere med en fantasi-, branche- eller aktivitetsbetegnelse for deres forretning. Ved handelssamkvem (på breve, fakturaer, i kolofonen o.l.) skal der under alle omstændigheder ved siden af forretningsbetegnelsen eller til sidst på siden stå opført for- og efternavn samt en adresse, hvorunder indkaldelse i forbindelse med søgsmål kan ske. Ved kommunikation og handel på internettet skal der endvidere tages højde for § 5 og § 6 i tysk lov om telemedier (Telemediengesetz / TMG).

Eksempler:

Peter Müller und Michael Meier, Service rund ums Haus, GbR

Susanne Klar, Ernst Schulz, Petra Dunkel, Sport-Fitness-Wellness, GbR

Klara Meister und Sabine Kurz Sunshine, GbR

Ledelses- og tegningsret

Ledelses- og tegningsret udadtil udøves i fællesskab af alle selskabsdeltagere. Ind under ledelsesretten hører eksempelvis hhv. bogføring og kontrol med bogføringen, korrespondence og kontrol med arbejdsprocesserne. Tegningsret udadtil går på indgåelse af kontrakter (f.eks. købe-, ydelses-, leveringskontrakter) med tredjemand. For at indgå retshandler med tredjemand skal alle selskabsdeltagere give deres samtykke hertil. Ved selskabskontrakten kan ledelses- og tegningsretten dog blive begrænset eller opdelt.

Hæftelse

GbR-selskabet hører til personselskaberne. For gæld ifølge kontrakter, der er indgået på selskabets vegne, hæfter selskabets formue og selskabsdeltagerne derfor ubegrænset med deres private formue. Hvis en selskabsdeltager bliver afkrævet betaling alene, kan han forlange forholdsmæssig kompensation af de andre selskabsdeltagere. Afvigende aftaler kan fastlægges i selskabskontrakten. Disse har dog ikke nogen virkning over for tredjemand. Hvis der ikke er blevet fastsat nogen ordning på kontraktbasis, hæfter alle selskabsdeltagere på lige fod. En ansvarsbegrænsning i forhold til tredjemand kan kun ske, hvis dette er aftalt individuelt med kontraktpartneren. En generel ansvarsbegrænsning er udelukket.

​Skat

Hvis der er tale om en erhvervsvirksomhed, skal GbR-selskabet betale erhvervsskat. Et GbR inden for liberalt erhverv skal ikke svare erhvervsskat.

Enhver selskabsdeltager (fysisk person) er indkomstskattepligtig. Indkomstskattens højde afhænger af den del af overskuddet, der ifølge fælles og særskilt beregning tilfalder hver enkelt selskabsdeltager.

For salg og tjenester skal GbR enten afregne 19 procent moms eller den reducerede sats på 7 procent.

Omdannelse af GbR til anden retlig form

Den, der på et senere tidspunkt vil omdanne sit GbR til et GmbH, UG (ansvarsbegrænset) eller en anden retlig form, skal i den forbindelse være opmærksom på bestemmelserne i tysk lov om skat ved omdannelse. Ellers er der risiko for en stor restskat. Konsulter Deres notar og/eller skatterådgiver desangående.

10 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,