Indkomstskat ( Einkommensteuer )

Aktualisiert: 8. März 2020

Indkomstskat

Indkomstskat for eneindehavere og selskabsdeltagere i et personselskab

Enhver, som genererer eller modtager en indkomst, skal betale indkomstskat.

Indkomstskattens størrelse

Indkomstskattens størrelse afhænger af det personlige overskud, som du (efter fradrag af dine driftsudgifter) tjener i forbindelse med din virksomhed. I dit første år som selvstændig går skattevæsenet ud fra dine oplysninger om dit forventede overskud.

For året 2020 udgør det skattefri bundfradrag 9.408,00 euro (for ugifte) samt 18.816 euro (for ægtepar). Indkomst, som ligger over bundfradragsgrænsen, skal beskattes. Bundskattens trækprocent er på 14 procent. Bundskattetrækprocenten er den sats, som skal anvendes, når bundfradraget overskrides med den første euro.

Solidaritetsskat

Som det er tilfældet med selskabsskat, skal der også betales 5,5% i solidaritetsskat af indkomstskatten. Den pågældende selskabsdeltager skal således betale en solidaritetsskat på 5,5% af sin personlige indkomstskat.

Selvangivelse til skattevæsenet

Efter kalenderårets udløb forfalder din indkomstskat til betaling – senest den 31. juli året efter. For at finde frem til, hvor meget der skal betales, skal du aflevere din selvangivelse til det ansvarlige skattekontor. Det er kun muligt at få forlænget fristen for aflevering af selvangivelsen, hvis anmodningen kommer fra en revisor. I din selvangivelse skal du anføre samtlige indtægter, som du har haft. Hvis du beregner dit overskud på baggrund af driftskapitalen, skal du vedlægge en kopi af din regnskabsbalance (ved ny virksomhed skal også åbningsbalancen vedlægges) samt kopi af resultatopgørelsen.

Overskudsopgørelse (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR)

Personselskaber, som f.eks. et GbR, er ikke omfattet af indkomstbeskatning. De enkelte selskabsdeltagere skal dog betale skat. De skal anføre deres andel af selskabets overskud i deres selvangivelse og bliver således beskattet heraf. Personselskaberne skal i den forbindelse indgive en specificeret overskudsopgørelse til skattevæsenet.

Såfremt du ikke har bogføringspligt (f.eks. som freelancer) skal du vedlægge en overskudsopgørelse (Einnahmenüberschussrechnung, EÜR). Til dette formål skal du anvende en blanket fra kommunen.

Undtagelse: Mikrovirksomheder, hvis driftsindtægter ikke overstiger 17.500 euro, behøver ikke at bruge blanketten ”EÜR” fra kommunen. De er dog forpligtede til at indgive en selvangivelse – men som sagt ikke nødvendigvis ved at bruge af den fortrykte blanket.

Forudbetaling af indkomstskat

Hvert år fastsætter skattevæsenet et bestemt beløb, som du skal betale forud hvert kvartal. Selvangivelsen vedrørende det forudgående kalenderår bliver således udarbejdet i det efterfølgende år og den eventuelt udestående skat modregnes med forudbetalingerne. Forudbetalingerne af indkomstskatten skal ske kvartalsvist. Skattevæsenet fastsætter størrelsen på disse.

Vær opmærksom på følgende:

Hvis din indkomst er højere end forventet i første omgang, må du regne med at skulle betale skat tilbage i det efterfølgende år. Tilbagebetalingen af skat plus forudbetalingen af indkomstskat har givet mange nye virksomhedsejere store økonomiske problemer igennem tiden. Kalkuler derfor med at skulle betale skat. Spørg din revisor, om og i så fald hvor meget skat, du kan forvente at skulle betale, og læg rigeligt med penge til side til formålet.

11 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Momsregistrering / indberetningsfrister

Fristen for momsindberetning er den 10. hver måned. Det betyder f.eks.april måned har fristen den 10. mai og mai måned har fristen den 10. juni. Fristen betyder ikke kun at moms blive indberettet in

Handelsregisteret i Tyskland

Handelsregisteret i Tyskland Handelsregisteret er en offentlig fortegnelse, hvor de væsentlige oplysninger om købmænd i et bestemt område,