Arbejdskontrakter

Arbejdskontrakter i Tyskland

Formulering af arbejdskontrakter

 

I Tyskland bliver arbejdsaftaler som regel indgået skriftligt (skriftlig affatttelse er dog ikke påtvunget). En arbejdskontrakt kan principielt også skrives på andre sprog end tysk, dog vil domstole og myndigheder i tilfælde af stridigheder have brug for at få udleveret en tysk oversættelse af dokumentet.

Indholdet i en arbejdskontrakt er ikke foreskrevet. I de normale tilfælde vil en arbejdskontrakt dog indeholde følgende punkter:

·         Almen beskrivelse af arbejdets virkefelt

·         Arbejdssted

·         Ansættelsesdato og – i tilfælde af tidsbegrænsning – kontraktens varighed

·         Den daglige hhv. ugentlige arbejdstid (timer)

·         Aftaler mht. prøvetid

·         Arbejdsløn (brutto)

·         Krav på ferie og regler herom

·         Opsigelsesfrister

·         Aftaler om tavshedspligt

·         Hvis pågældende, som regel et konkurrenceforbud på to år.

·         Evtl. mulighed for bibeskæftigelse

·         Konventionalbøder

·         Gratialer

​​

Lønninger og vederlag

I Tyskland kan lønninger og vederlag principielt aftales helt frit mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

 

Med virkning fra d. 1. januar 2015 blev der i Tyskland indført en mindsteløn på EUR 8,50/timen

2016 var mindstelønnen EUR 8,50/timen

2017 var mindstelønnen EUR 8,84/timen

2018 var mindstelønnen EUR 8,84/timen

2019 var mindstelønnen EUR 9,19/timen

2020 var mindstelønnen EUR 9,34/timen

Der er dog enkelte bestemte persongrupper, der er undtaget fra mindstelønnen, for eksempel:

·         Unge under 18 år, der endnu ikke har en afsluttet uddannelse

·         Studerende, der gennemfører den praktiske del af en uddannselse

·         Orienteringspraktik på op til tre måneder

·         Langtidsarbejdsløse (mere end et år) i de første seks måneder efter genoptagelse

          af arbejde

 

 

​Arbejdstider

Loven tillader en arbejdstid på 8 timer om dagen og 48 timer om ugen, derved gælder lørdag som regulær arbejdsdag. Søndage er principielt fridage. Arbejdstiden kan under helt bestemte forudsætninger forlænges til op til 10 timer om dagen.

Overtimer skal udlignes med fritid. Det er muligt at aftale en tillæg for overtimer, det er dog ikke påkrævet i loven. Gratialer eller andre yderligere tillæg skal kun udbetales, hvis det er aftalt særskilt i arbejdskontrakten eller i den gyldige lønoverenskomst.

Pauser skal overholdes efter loven og retter sig efter den daglige arbejdstid. Hvis man arbejder mellem 6 og 9 timer dagligt, har man krav på mindst 30 minutter pause. Hvis man er der mere end 9 timer har man krav på mindst 45 minutter pause.

​​

​Ferie og helligdage

Lønmodtagere har krav på mindst 24 dage betalt ferie om året, hvis de arbejder seks dage om ugen. Lønmodtagere, der arbejder fem dage om ugen, har således krav på mindst 20 feriedage om året. Hvis en lønmodtager arbejder mindre end seks måneder om året, har han krav på et delvist antal betalte feriedage.

I prøvetiden, der ofte varer seks måneder, afholder den nye lønmodtager ofte ikke ferie.

Antallet af hellligdage varierer i Tyskland alt efter, hvilken delstat man befinder sig i.

Sygdomstilfælde

Hvis en lønmodtager ikke kan komme på arbejde pga. sygdom, er han/hun forpligtet til omgående at informere arbejdsgiveren, som regel allerede på den første sygdomsdag. Såfremt det er muligt, skal sygdommens varighed og det dermed forbundne fravær også oplyses.  

Arbejdsgivere må forlange at få udstedt en lægeerklæring. Hvis lønmodtageren er syg længere end tre arbejdsdage, er man endda forpligtet til at aflevere en lægeerklæring.

I sygdomstilfælde har lønmodtagere krav på fuld lønbetaling i op til seks uger (sygeløn).

Barsel – beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Gravide lønmodtagere rådes til at informere deres arbejdsgivere så tidligt som muligt mht. fødselsterminen. Loven foreskriver nemlig, at man har ret til at gå på barsel seks uger inden terminen og otte uger efter fødslen. I dette tidsrum må vedkommende kun arbejde, hvis en læge attesterer, at der ikke er nogen form for risiko for hverken moderens eller barnets sundhed.

Under barslen modtager lønmodtageren sin gennemsnitlige løn fra de sidste tre måneder (eller 13 uger) inden graviditeten. Denne betales delvist af arbejdsgiveren og af lønmodtagerens sygeforsikring (hvis denne er privat forsikret betales den delvist af staten).

 

Antidiskriminering

I Tyskland bliver EU’s antidiskrimineringskrav gennemført i form af ”Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” (AGG), den almene ligeberettigelseslov, ofte kaldet antidiskrimineringsloven. Det er således absolut forbudt at diskriminere personer pga. deres etniske oprindelse, køn, religion, handicap, alder eller seksuel orientering.