Etablering - Tyskland

Skandinavien-Bogen 6

24983 Handewitt / Tyskland

+49 4608 89299-51

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Xing_512

Anmeldelse i Tyskland

 

Anmeldelse

 
Administrative formaliteter, registreringspligt

Retsinformation: De vigtigste administrative formaliteter i forbindelse med opstart af virksomhed i Tyskland.

1. Anmeldelsespligt 

2 .Social sikringsordning

 
1. Anmeldelsespligt


Virksomhedsanmeldelse

Etablering, samtlige ændringer og ophør af enhver erhvervsmæssig virksomhed skal anmeldes til det lokale erhvervstilsyn (Gewerbeamt), som den pågældende virksomhed hører ind under. Dette gælder for alle virksomheder uanset selskabsform. Det er ikke et krav at skulle have specielle lokaler udelukkende til erhvervsmæssig brug, man kan også drive kontorvirksomhed hjemme fra sin private bolig.

I tilfælde af at den erhvervsmæssige virksomhed ikke udøves fra en fast filial men sker i forbindelse med rejser rundt omkring, skal der ansøges om et såkaldt rejseerhvervskort (Reisegewerbekarte). Et rejseerhvervskort udstedes udelukkende til fysiske personer og således ikke til juridiske personer.

 


Indhentning af eventuelle nødvendige tilladelser


I forbindelse med nogle få erhverv er det nødvendigt inden virksomhedsopstart at indhente en tilladelse fra den kompetente myndighed.


Godkendelsespligtige virksomheder

Især udøvelse af håndværksmæssig virksomhed er omfattet af godkendelsespligt. Virksomheden skal registreres i det tyske håndværksregister (Handwerksrolle) i det lokale håndværksråd (Handwerkskammer). Forudsætning for registrering i håndværksregisteret er, at virksomheden ledes af en håndværksmester. Det hører til undtagelsen, at der ses bort fra kravet om mesterprøve og er kun tilladt i begrænset omfang.

 

I øvrigt hersker der fuldstændig fri erhvervsudøvelse. De fleste handelsvirksomheder (engros- og detailhandel) er ikke reguleret. Naturligvis skal der i forbindelse med udøvelse af de enkelte erhverv overholdes en række specielle regler.  Det lokale erhvervstilsyn (Gewerbeamt)


I Tyskland hører de lokale erhvervstilsyn ind under de enkelte delstaters by-eller kommunalforvaltninger. De lokale erhvervstilsyn har til opgave at registrere oplysninger om erhvervsvirksomheder. Formålet med virksomhedsregistreringen er, at det er muligt for de ansvarlige myndigheder at overvåge virksomhedsudøvelsen. Ved virksomhedsanmeldelsen kontrolleres det, om der i givet fald foreligger de nødvendige tilladelser.

 


I forbindelse med anmeldelsen udfylder erhvervstilsynet en standardblanket med gennemslagskopier. Det koster et gebyr at foretage virksomhedsanmeldelsen.

Blanketter:

Virksomhedsanmeldelse (Gewerbeanmeldung), virksomhedsændring (Gewerbeummeldung), virksomhedsafmelding (Gewerbeabmeldung)

Erhvervstilsynet sender virksomhedsoplysningerne fra virksomhedsanmeldelsen videre til følgende respektive myndigheder:

De lokale skattemyndigheder (Finanzamt), det lokale industri- og handelskammer (Industrie- und Handelskammer), Håndværksrådet (Handwerkskammer), Miljømyndighederne (Immissionsschutzbehörde), Statens arbejdstilsyn (staatsliches Gewerbeaufsichtsamt), Statskontoret for målinger (Eichamt), den lokale arbejdsformidling (Agentur für die Arbeit), den respektive erhvervsorganisation (Berufsgenossenschaften), Hovedorganisationen for lovpligtig ulykkesforsikring (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.), Fødevarekontrolmyndighederne (Behörden der Lebensmittelüberwachung), de lokale statistikmyndigheder (statistisches Landesamt) samt i givet fald toldmyndighederne (Zollverwaltung).


Udover virksomhedsanmeldelsen skal enhver ændring i virksomhedsaktiviteterne, f.eks. ny adresse, ændring af den erhvervsmæssige virksomheds art eller virksomhedslukning meldes til det lokale erhvervstilsyn. Såfremt der er tale om flere driftssteder (også på samme adresse) skal hvert driftssted anmeldes til erhvervsstyrelsen. Til brug for virksomhedsanmeldelsen skal man udfylde en standardblanket, som kan fås ved skriftlig henvendelse til det lokale erhvervstilsyn. På forespørgsel er det muligt for den erhvervsdrivende at få en skriftlig bekræftelse på anmeldelsen fra erhvervstilsynet. Der er nogle erhvervstilsyn, som nu behandler virksomhedsanmeldelserne elektronisk. Erhvervstilsynet kan forlange en kopi af ansøgerens rejsepas eller anden egnet legitimation for at kunne fastslå ansøgerens identitet.

 

Genstanden for den erhvervsmæssige udøvelse skal beskrives så præcist som muligt.

Dokumenter til fremvisning i forbindelse med anmeldelse

Følgende dokumenter skal forelægges erhvervstilsynet i forbindelse med virksomhedsanmeldelsen:


a) Legitimation af ansøgerens identitet

·         Legitimation af identitet i form af identitetskort eller rejsepas;

·         Eventuel privat dokumentation for bemyndigelse til at handle på tredjemands

          vegne (fysisk eller juridisk person)

·         Ved direktører eller prokurister: handelsregisterudtræk;

·         Eventuelle autorisationer (f.eks. autorisation som håndværker, mæglerautorisation)

·         Udenlandske statsborgere skal fremvise en opholdstilladelse fra den kompetente

          udlændingemyndighed, som indeholder tilladelse til at udøve selvstændig

          erhvervsvirksomhed.

 

b) Legitimation af virksomheden

·         En virksomhed, som er registreret i handelsregisteret, skal dokumentere

          handelsregisterregistreringen ved hjælp af et udtræk fra handelsregisteret.

·         En virksomhed, som er registreret i et udenlandsk handelsregister, skal ligeledes kunne

          dokumentere registreringen via tilsvarende registreringsdokumenter. Endvidere skal

          dokumentationen indeholde en tysk oversættelse, som regel er bekræftelse af

          oversættelsen ikke nødvendig.

·         Ved udenlandske virksomheder forlanges der en indenlandsk repræsentant samt en

          indenlandsk adresse. Den indenlandske repræsentant skal kunne forelægge

          en fuldmagt i hans navn (se ovf.)

·         Ved tvivlsspørgsmål, f.eks. når adressen på den anmeldende person afviger fra  

          virksomhedsadressen, skal forretningsstedets eksistens dokumenteres

          via en lejekontrakt eller bekræftelse fra udlejer.

·         Når der foreligger en rimelig grund, kan det være nødvendigt at indhente en

          straffeattest eller udtræk fra det centrale virksomhedsregister.  

Industri- og handelskammeret (Industrie - und Handelskammer) / Håndværksrådet (Handwerkskammer)


Alle erhvervsdrivende er i kraft af loven obligatorisk medlem af det lokale industri- og handelskammer, medmindre aktiviteten ikke hører ind under et andet kammers kompetenceområde (f.eks. Håndværksrådet (Handwerkskammer). Det er muligt at være medlem af to kamre/ råd samtidig, f.eks. når der er tale om blandede erhverv (håndværk/ industri, handel/ håndværk). Det pågældende erhvervstilsyn informerer de respektive kamre/ råd ved at fremsende en kopi af virksomhedsanmeldelsen.

 


De lokale skattemyndigheder (Finanzamt)


Virksomhedsanmeldelsen gælder samtidig som momsregistrering.

Skattemyndighederne informeres af erhvervstilsynet. Den ansvarlige skattemyndighed skal dog informeres separat om virksomhedens etablering.

Den erhvervsdrivende modtager et spørgeskema fra skattemyndighederne til brug for den skattemæssige registrering. Myndighederne informerer ligeledes om proceduren for moms samt andre vigtige skatteregler, som skal overholdes.

Virksomheden er forpligtet til at fratrække A-skat i den løn, som virksomheden betaler til sine arbejdstagere og indbetale denne til det pågældende skattekontor. Også selv om det er arbejdstageren, der skal betale A-skatten, er det arbejdsgiveren, som er ansvarlig for den korrekte indbetaling heraf. Arbejdsgiveren hæfter for den A-indkomst, som han skal fratrække og indbetale. Arbejdsgiver og arbejdstager hæfter solidarisk i forbindelse med skattekravet.   
 
Desuden skal arbejdsgiveren fratrække det såkaldte solidaritetstillæg (Solidaritätszuschlag) og indbetale det til skat. Solidaritetstillægget udgør 5,5% af indkomstskatten.

Såfremt arbejdstageren er medlem af det, der svarer til den tyske folkekirke, er arbejdsgiveren forpligtet til at fratrække kirkeskat og indbetale denne til skat sammen med A-skat og solidaritetstillægget. Afhængig af den pågældende delstat udgør kirkeskatten enten 8% eller 9% af indkomstskatten.

 


Den lokale arbejdsformidling (Agentur für Arbeit)


De respektive erhvervstilsyn informerer de pågældende arbejdsformidlinger via fremsendelse af kopi af virksomhedsanmeldelsen.

Virksomhedsejeren/ arbejdsgiveren skal have et såkaldt virksomhedsnummer, så snart han ansætter en medarbejder – uanset hvor høj lønnen er. Dette gælder også for lavtlønnede. Som regel kan man kontakte arbejdsformidlingen telefonisk og få udleveret et virksomhedsnummer. Der udleveres altid kun et virksomhedsnummer pr. virksomhed uanset antal beskæftigede. Nummeret bruges i øvrigt kun i forbindelse med arbejdsmarked- og erhvervsmæssig forskning og skal meddeles til sygekasserne (Krankenkassen) til brug for den sociale sikringsordning (Sozialversicherung).


I tilfælde af, at der skal ansættes medarbejdere, som ikke er EU-statsborgere, er det nødvendigt med en arbejdstilladelse fra den tyske arbejdsformidling (Agentur für Arbeit).Erhvervsorganisationer (Berufsgenossenschaften)


Erhvervsorganisationerne varetager den sociale ulykkesforsikring. Enhver virksomhed er i kraft af loven obligatorisk medlem af den erhvervsorganisation, som er oprettet inden for den pågældende erhvervssektor. Meddelelse om etablering eller overtagelse af en virksomhed skal ske til den respektive erhvervsorganisation med det samme. Erhvervstilsynet sender ganske vist ligeledes en kopi af virksomhedsanmeldelsen til erhvervsorganisationerne.

Hvis man har etableret en erhvervsmæssig virksomhed, skal den respektive erhvervsorganisation/ landssammenslutningen informeres herom inden for en uge.Bekæmpelse af pengevask og finansiering af terrorisme


Yderligere forpligtelser fremgår f.eks. af den tyske lov om pengevask (Geldwäschegesetz), herunder også for virksomheder uden for finanssektoren. Yderligere information og hvilke brancher, der har en særlig forpligtelse, fremgår af Darmstadts amtsforvaltnings rapport (Zusammenstellung des Regierungspräsidiums Darmstadt).