Aktieselskab

Aktieselskab i Tyskland

Aktieselskab

Det lille aktieselskab (Kleine AG) er et selskab med kun få aktionærer.

AG kan De sågar stifte som eneaktionær og -direktør. De skal dog derudover bruge tre bestyrelsesmedlemmer. Overordnet set er stiftelsesformaliteterne samt de løbende forpligtelser ret omfattende i sammenligning med andre kapitalselskaber såsom et GmbH. Søg derfor på forhånd råd hos en advokat eller notar.

I sammenligning med et GmbH byder AG på følgende fordele:

AG-anparterne (aktier) er nemmere at overdrage; partnere kan således delagtiggøres i virksomheden ved kapitaltilførsel. Mulighederne for at skaffe egenkapital er større.

I bestyrelsen kan vigtige partnere (eksperter, forretningspartnere) optages som medlemmer, der stiller deres knowhow til rådighed for direktøren (den erhvervsdrivende).

AG kan meget let overdrages simpelthen ved salg af aktierne og er derfor velegnet til generationsskifte og lign.

Der er dog også ulemper i forhold til et GmbH:

stiftelsesformaliteterne er mere omfattende

aktiekapitalen er højere (50.000 euro)

der skal etableres en bestyrelse med mindst tre medlemmer

direktøren (den erhvervsdrivende) har pligt til at aflægge regnskab til bestyrelsen

Den følgende redegørelse er kortet meget ned. De bedes derfor bruge de videreførende links og søge personlig rådgivning hos en advokat eller notar. 

Stiftelse

Vedtægterne skal oprettes som officielt dokument for notar. Aktieselskabets organer - direktion, bestyrelse og aktionærernes generalforsamling – skal indsættes. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre personer. Stifteren vælges af bestyrelsen til administrerende direktør og skal tilvejebringe stamkapitalen på mindst 50.000 euro. Indskud kan ydes i form af rede penge og under bestemte forudsætninger også som apportindskud. Stiftelsen af AG skal granskes af direktionen, bestyrelsen og tredjemand, f. eks. en revisor eller skatterådgiver. De folk, der skal granske stiftelsesproceduren, udpeges af retten og har pligt til at udarbejde en granskningsberetning.

​Stamkapital

Stamkapitalen inddeles i aktier, enten ud fra pålydende (mindste pålydende 1 euro) eller ud fra stykstørrelse (regnskabsmæssigt pålydende ligeledes 1 euro). Der findes forskellige aktier: Præferenceaktier kan eksempelvis være forbundet med en højere udbytteandel for ejeren. Ved navneaktier kender AG navnene på aktionærerne. Ihændehaveraktier handles derimod anonymt. Derudover findes der endvidere stamaktier og navneaktier med samtykkekrav ved omsætning.

​Hæftelse

Efter tilførsel til handelsregistret hæfter selskabets formue i fuldt omfang ved et AG.